Synonimy do słowa PANTOFLARZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PANTOFLARZ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PANTOFLARZ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PANTOFLARZ
to inaczej:

pantofel (pot.), gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)PANTOFLARZ
to inaczej:

pantofelPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

PANTOFLARZ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pantoflarz?", są:

1. Pantoflarz to inaczej pantofel (pot.), gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.).
2. Pantoflarz to inaczej pantofel.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PANTOFLARZ

PANTOFLARZ
pantofel (pot.), gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)
PANTOFLARZ
pantofel

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PANTOFLARZ

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x