Synonimy do słowa PANTOFEL

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PANTOFEL.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PANTOFEL

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PANTOFEL
to inaczej:

bambosz, kapeć, laczek, łapeć, papeć, papuć (żart.), but (nadrz.), obuwie (nadrz.)PANTOFEL
to inaczej:

pantofel (pot.), pantoflarz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)PANTOFEL
to inaczej:

kapeć, laczek, bambosz, ciapek, łapeć, papeć, papućPANTOFEL
to inaczej:

pantoflarzPANTOFEL
to inaczej:

(pot.) ciapciakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PANTOFEL inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pantofel?", są:

1. Pantofel to inaczej bambosz, kapeć, laczek, łapeć, papeć, papuć (żart.), but (nadrz.), obuwie (nadrz.).
2. Pantofel to inaczej pantofel (pot.), pantoflarz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.).
3. Pantofel to inaczej kapeć, laczek, bambosz, ciapek, łapeć, papeć, papuć.
4. Pantofel to inaczej pantoflarz.
5. Pantofel to inaczej (pot.) ciapciak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PANTOFEL

PANTOFEL
bambosz, kapeć, laczek, łapeć, papeć, papuć (żart.), but (nadrz.), obuwie (nadrz.)
PANTOFEL
pantofel (pot.), pantoflarz, gorsza połowa (żart.) (nadrz.), małżonek (nadrz.), mąż (nadrz.), partner (nadrz.), ślubny (nadrz.), towarzysz życia (książk.) (nadrz.), współmałżonek (oficj.) (nadrz.)
PANTOFEL
kapeć, laczek, bambosz, ciapek, łapeć, papeć, papuć
PANTOFEL
pantoflarz
PANTOFEL
(pot.) ciapciak

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PANTOFEL

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x