Synonimy do słowa BUT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BUT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BUT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BUT
to inaczej:

obuwie, kozaczek (podrz.), kozak (podrz.), bambosz (podrz.), kapeć (podrz.), laczek (podrz.), łapeć (podrz.), pantofel (podrz.), papeć (podrz.), papuć (żart.) (podrz.), gumiak (podrz.), gumofilc (podrz.), gumowiec (podrz.), kalosz (podrz.), śniegowiec (podrz.), półbut (podrz.), pepegi (pot.) (podrz.), tenisówki (podrz.), chodak (podrz.), trep (podrz.), trzewik (podrz.), tenisówka (podrz.), trampek (podrz.), nakrycie (nadrz.), okrycie (nadrz.), osłona (nadrz.)



BUT
to inaczej:

kamasze, obuwie, półbuty, lakierki, adidasy, trzewiki



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BUT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa but?", są:

1. But to inaczej obuwie, kozaczek (podrz.), kozak (podrz.), bambosz (podrz.), kapeć (podrz.), laczek (podrz.), łapeć (podrz.), pantofel (podrz.), papeć (podrz.), papuć (żart.) (podrz.), gumiak (podrz.), gumofilc (podrz.), gumowiec (podrz.), kalosz (podrz.), śniegowiec (podrz.), półbut (podrz.), pepegi (pot.) (podrz.), tenisówki (podrz.), chodak (podrz.), trep (podrz.), trzewik (podrz.), tenisówka (podrz.), trampek (podrz.), nakrycie (nadrz.), okrycie (nadrz.), osłona (nadrz.).
2. But to inaczej kamasze, obuwie, półbuty, lakierki, adidasy, trzewiki.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BUT

BUT
obuwie, kozaczek (podrz.), kozak (podrz.), bambosz (podrz.), kapeć (podrz.), laczek (podrz.), łapeć (podrz.), pantofel (podrz.), papeć (podrz.), papuć (żart.) (podrz.), gumiak (podrz.), gumofilc (podrz.), gumowiec (podrz.), kalosz (podrz.), śniegowiec (podrz.), półbut (podrz.), pepegi (pot.) (podrz.), tenisówki (podrz.), chodak (podrz.), trep (podrz.), trzewik (podrz.), tenisówka (podrz.), trampek (podrz.), nakrycie (nadrz.), okrycie (nadrz.), osłona (nadrz.)
BUT
kamasze, obuwie, półbuty, lakierki, adidasy, trzewiki

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BUT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x