Synonimy do słowa POBRUDZIĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POBRUDZIĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POBRUDZIĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POBRUDZIĆ
to inaczej:

poplamić, powalać, ubrudzić, umazać, unurzać, upaprać, utaplać, utytłać, uwalać, zabrudzić, zapaćkaćPOBRUDZIĆ
to inaczej:

zapaćkać, utytłać, splamić, ubrudzić, zapaskudzić, skalać, zabrudzić, poplamić, upaprać, powalać, unurzać, umazać, utaplać, uwalaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

POBRUDZIĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pobrudzić?", są:

1. Pobrudzić to inaczej poplamić, powalać, ubrudzić, umazać, unurzać, upaprać, utaplać, utytłać, uwalać, zabrudzić, zapaćkać.
2. Pobrudzić to inaczej zapaćkać, utytłać, splamić, ubrudzić, zapaskudzić, skalać, zabrudzić, poplamić, upaprać, powalać, unurzać, umazać, utaplać, uwalać.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa POBRUDZIĆ

POBRUDZIĆ
poplamić, powalać, ubrudzić, umazać, unurzać, upaprać, utaplać, utytłać, uwalać, zabrudzić, zapaćkać
POBRUDZIĆ
zapaćkać, utytłać, splamić, ubrudzić, zapaskudzić, skalać, zabrudzić, poplamić, upaprać, powalać, unurzać, umazać, utaplać, uwalać

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok POBRUDZIĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POBRUDZIĆ

Quantcast