Synonimy do słowa PODBIJAĆ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODBIJAĆ.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODBIJAĆ

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODBIJAĆ
to inaczej:

niewolić, ujarzmiać, zakuwać w kajdany, zdobywać, zniewalaćPODBIJAĆ
to inaczej:

opanowywać, osłabiać, przytłumiaćPODBIJAĆ
to inaczej:

podszywać, zelowaćPODBIJAĆ
to inaczej:

podszywać, zelowaćPODBIJAĆ
to inaczej:

zdobywać, przejmować kontrolę, opanowywać, przejmowaćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PODBIJAĆ inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podbijać?", są:

1. Podbijać to inaczej niewolić, ujarzmiać, zakuwać w kajdany, zdobywać, zniewalać.
2. Podbijać to inaczej opanowywać, osłabiać, przytłumiać.
3. Podbijać to inaczej podszywać, zelować.
4. Podbijać to inaczej podszywać, zelować.
5. Podbijać to inaczej zdobywać, przejmować kontrolę, opanowywać, przejmować.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa PODBIJAĆ

PODBIJAĆ
niewolić, ujarzmiać, zakuwać w kajdany, zdobywać, zniewalać
PODBIJAĆ
opanowywać, osłabiać, przytłumiać
PODBIJAĆ
podszywać, zelować
PODBIJAĆ
podszywać, zelować
PODBIJAĆ
zdobywać, przejmować kontrolę, opanowywać, przejmować

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODBIJAĆ

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODBIJAĆ

Quantcast