Synonimy do słowa PODWÓJNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PODWÓJNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PODWÓJNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PODWÓJNY
to inaczej:

dualny (specjalist.), dwoisty, dwojaki, po dwaPODWÓJNY
to inaczej:

podwojony, zdublowany, zduplikowany, zdwojonyPODWÓJNY
to inaczej:

dwukrotny, dualny, zdublowany, dwojaki, zduplikowany, binarny, rozdwojony, dwuskładnikowy, podwojony, zdwojony, dwójkowy, dwoistyPODWÓJNY
to inaczej:

wzmożony, nasilony, dwukrotny, zduplikowany, podwojony, zdwojonyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PODWÓJNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa podwójny?", są:

1. Podwójny to inaczej dualny (specjalist.), dwoisty, dwojaki, po dwa.
2. Podwójny to inaczej podwojony, zdublowany, zduplikowany, zdwojony.
3. Podwójny to inaczej dwukrotny, dualny, zdublowany, dwojaki, zduplikowany, binarny, rozdwojony, dwuskładnikowy, podwojony, zdwojony, dwójkowy, dwoisty.
4. Podwójny to inaczej wzmożony, nasilony, dwukrotny, zduplikowany, podwojony, zdwojony.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PODWÓJNY

PODWÓJNY
dualny (specjalist.), dwoisty, dwojaki, po dwa
PODWÓJNY
podwojony, zdublowany, zduplikowany, zdwojony
PODWÓJNY
dwukrotny, dualny, zdublowany, dwojaki, zduplikowany, binarny, rozdwojony, dwuskładnikowy, podwojony, zdwojony, dwójkowy, dwoisty
PODWÓJNY
wzmożony, nasilony, dwukrotny, zduplikowany, podwojony, zdwojony

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PODWÓJNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PODWÓJNY

Quantcast