Synonimy do słowa POLICJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: POLICJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa POLICJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

POLICJA
to inaczej:

psy (pot.), tajna policja (podrz.), drogówka (pot.) (podrz.), policja drogowa (podrz.), dochodzeniówka (pot.) (podrz.), policja dochodzeniowa (podrz.), obyczajówka (pot.) (podrz.), policja obyczajowa (podrz.), granatowa policja (podrz.), służba mundurowa (nadrz.)POLICJA
to inaczej:

(pot.) gliny, funkcjonariusze, (pot.) niebiescy, (pot.) gliniarze, funkcjonariusze mundurowi, funkcjonariusze ochrony bezpieczeństwa, policjanci, (pot.) miśki, (obraźl.) psyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

GRANATOWA POLICJA
to inaczej:

granatowa policja, policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA DOCHODZENIOWA
to inaczej:

dochodzeniówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA DROGOWA
to inaczej:

drogówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA OBYCZAJOWA
to inaczej:

obyczajówka (pot.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)POLICJA POLITYCZNA
to inaczej:

defensywa, kontrwywiad, służba (nadrz.)TAJNA POLICJA
to inaczej:

tajna policja, ochrana (podrz.), bezpieka (pot.) (podrz.), policja (nadrz.), psy (pot.) (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

POLICJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa policja?", są:

1. Policja to inaczej psy (pot.), tajna policja (podrz.), drogówka (pot.) (podrz.), policja drogowa (podrz.), dochodzeniówka (pot.) (podrz.), policja dochodzeniowa (podrz.), obyczajówka (pot.) (podrz.), policja obyczajowa (podrz.), granatowa policja (podrz.), służba mundurowa (nadrz.).
2. Policja to inaczej (pot.) gliny, funkcjonariusze, (pot.) niebiescy, (pot.) gliniarze, funkcjonariusze mundurowi, funkcjonariusze ochrony bezpieczeństwa, policjanci, (pot.) miśki, (obraźl.) psy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa POLICJA

POLICJA
psy (pot.), tajna policja (podrz.), drogówka (pot.) (podrz.), policja drogowa (podrz.), dochodzeniówka (pot.) (podrz.), policja dochodzeniowa (podrz.), obyczajówka (pot.) (podrz.), policja obyczajowa (podrz.), granatowa policja (podrz.), służba mundurowa (nadrz.)
POLICJA
(pot.) gliny, funkcjonariusze, (pot.) niebiescy, (pot.) gliniarze, funkcjonariusze mundurowi, funkcjonariusze ochrony bezpieczeństwa, policjanci, (pot.) miśki, (obraźl.) psy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: POLICJA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x