Synonimy do słowa PONURAK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PONURAK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PONURAK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PONURAK
to inaczej:

smutas (pot.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.), lekkoduch (antonim)PONURAK
to inaczej:

smutas, sceptyk, schyłkowiec, dekadent, defetysta, czarnowidz, pesymista, narzekacz, krytykantPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PONURAK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ponurak?", są:

1. Ponurak to inaczej smutas (pot.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.), lekkoduch (antonim).
2. Ponurak to inaczej smutas, sceptyk, schyłkowiec, dekadent, defetysta, czarnowidz, pesymista, narzekacz, krytykant.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa PONURAK

PONURAK
smutas (pot.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.), lekkoduch (antonim)
PONURAK
smutas, sceptyk, schyłkowiec, dekadent, defetysta, czarnowidz, pesymista, narzekacz, krytykant

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PONURAK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PONURAK

Quantcast