Synonimy do słowa SMUTNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SMUTNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SMUTNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 11 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SMUTNY
to inaczej:

będący w depresji, dotknięty kryzysem, nieszczęśliwy, przybity, przygnębiony, strapiony, udręczony, zafrasowany, zmartwionySMUTNY
to inaczej:

bolesny, boleściwy, melancholijny, niepokojący, przygnębiający, smętny, udręczony, zbolały, żałosnySMUTNY
to inaczej:

bolesny, zasmucony, żałosnySMUTNY
to inaczej:

chmurny (poet.), markotny, minorowy, nadąsany, ponury, posępny, przygnębiony, zasępiony, zasmucony, żałobnySMUTNY
to inaczej:

markotny, w złym humorze, płaczliwy (podrz.), skłonny do płaczu (podrz.)SMUTNY
to inaczej:

niepocieszony, strapiony, zasmucony, zatroskanySMUTNY
to inaczej:

niewesoły, ckliwy (podrz.), czułostkowy (podrz.), rzewny (podrz.), sentymentalny (podrz.)SMUTNY
to inaczej:

będący w depresji, boleściwy, chmurny, markotny, niepocieszony, nieszczęśliwy, ponury, posępny, przybity, przygnębiony, smętny, w złym humorze, zasmucony, zbolały, zmaltretowany, zmartwionySMUTNY
to inaczej:

godny pożałowania, elegijny, melancholijny, patetyczny, pogrzebowy, przykry, żałobnySMUTNY
to inaczej:

bolesny, minorowy, niewesoły, poważny, żałosnySMUTNY
to inaczej:

alarmujący, bolesny, dramatyczny, nieszczęśliwy, straszny, wstrząsający, tragiczny, niewesołyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

SMUTNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa smutny?", są:

1. Smutny to inaczej będący w depresji, dotknięty kryzysem, nieszczęśliwy, przybity, przygnębiony, strapiony, udręczony, zafrasowany, zmartwiony.
2. Smutny to inaczej bolesny, boleściwy, melancholijny, niepokojący, przygnębiający, smętny, udręczony, zbolały, żałosny.
3. Smutny to inaczej bolesny, zasmucony, żałosny.
4. Smutny to inaczej chmurny (poet.), markotny, minorowy, nadąsany, ponury, posępny, przygnębiony, zasępiony, zasmucony, żałobny.
5. Smutny to inaczej markotny, w złym humorze, płaczliwy (podrz.), skłonny do płaczu (podrz.).
6. Smutny to inaczej niepocieszony, strapiony, zasmucony, zatroskany.
7. Smutny to inaczej niewesoły, ckliwy (podrz.), czułostkowy (podrz.), rzewny (podrz.), sentymentalny (podrz.).
8. Smutny to inaczej będący w depresji, boleściwy, chmurny, markotny, niepocieszony, nieszczęśliwy, ponury, posępny, przybity, przygnębiony, smętny, w złym humorze, zasmucony, zbolały, zmaltretowany, zmartwiony .
9. Smutny to inaczej godny pożałowania, elegijny, melancholijny, patetyczny, pogrzebowy, przykry, żałobny.
10. Smutny to inaczej bolesny, minorowy, niewesoły, poważny, żałosny.
11. Smutny to inaczej alarmujący, bolesny, dramatyczny, nieszczęśliwy, straszny, wstrząsający, tragiczny, niewesoły.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 11.

Synonimy słownikowe do słowa SMUTNY

SMUTNY
będący w depresji, dotknięty kryzysem, nieszczęśliwy, przybity, przygnębiony, strapiony, udręczony, zafrasowany, zmartwiony
SMUTNY
bolesny, boleściwy, melancholijny, niepokojący, przygnębiający, smętny, udręczony, zbolały, żałosny
SMUTNY
bolesny, zasmucony, żałosny
SMUTNY
chmurny (poet.), markotny, minorowy, nadąsany, ponury, posępny, przygnębiony, zasępiony, zasmucony, żałobny
SMUTNY
markotny, w złym humorze, płaczliwy (podrz.), skłonny do płaczu (podrz.)
SMUTNY
niepocieszony, strapiony, zasmucony, zatroskany
SMUTNY
niewesoły, ckliwy (podrz.), czułostkowy (podrz.), rzewny (podrz.), sentymentalny (podrz.)
SMUTNY
będący w depresji, boleściwy, chmurny, markotny, niepocieszony, nieszczęśliwy, ponury, posępny, przybity, przygnębiony, smętny, w złym humorze, zasmucony, zbolały, zmaltretowany, zmartwiony
SMUTNY
godny pożałowania, elegijny, melancholijny, patetyczny, pogrzebowy, przykry, żałobny
SMUTNY
bolesny, minorowy, niewesoły, poważny, żałosny
SMUTNY
alarmujący, bolesny, dramatyczny, nieszczęśliwy, straszny, wstrząsający, tragiczny, niewesoły

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SMUTNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SMUTNY

Quantcast