Synonimy do słowa SZKORBUT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZKORBUT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZKORBUT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZKORBUT
to inaczej:

gnilec, choroba (nadrz.), choróbsko (pot.) (nadrz.), schorzenie (nadrz.)



SZKORBUT
to inaczej:

gnilec, choroba tkanki łącznej, osteoporoza, kolagenoza



Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

SZKORBUT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa szkorbut?", są:

1. Szkorbut to inaczej gnilec, choroba (nadrz.), choróbsko (pot.) (nadrz.), schorzenie (nadrz.).
2. Szkorbut to inaczej gnilec, choroba tkanki łącznej, osteoporoza, kolagenoza.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SZKORBUT

SZKORBUT
gnilec, choroba (nadrz.), choróbsko (pot.) (nadrz.), schorzenie (nadrz.)
SZKORBUT
gnilec, choroba tkanki łącznej, osteoporoza, kolagenoza

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZKORBUT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x