Synonimy do słowa SZTAJMES

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: SZTAJMES.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa SZTAJMES

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SZTAJMES
to inaczej:

lump, (pot.) menelSZTAJMES
to inaczej:

pijanica, margines społeczny, alkoholik, moczygęba, ochlaptus, opijus, opój, opilec, bibosz, luj, pijus, ochlapus, pijaczyna, męt, pijaczysko, moczymorda, pijak, obwieś, (pot.) żul, kloszard, łachmaniarz, łapserdakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do SZTAJMES.

Szukaj synonimów do słowa

SZTAJMES inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa sztajmes?", są:

1. Sztajmes to inaczej lump, (pot.) menel.
2. Sztajmes to inaczej pijanica, margines społeczny, alkoholik, moczygęba, ochlaptus, opijus, opój, opilec, bibosz, luj, pijus, ochlapus, pijaczyna, męt, pijaczysko, moczymorda, pijak, obwieś, (pot.) żul, kloszard, łachmaniarz, łapserdak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa SZTAJMES

SZTAJMES
lump, (pot.) menel
SZTAJMES
pijanica, margines społeczny, alkoholik, moczygęba, ochlaptus, opijus, opój, opilec, bibosz, luj, pijus, ochlapus, pijaczyna, męt, pijaczysko, moczymorda, pijak, obwieś, (pot.) żul, kloszard, łachmaniarz, łapserdak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok SZTAJMES

SZTAJMES - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: SZTAJMES

x