Synonimy do słowa TALENT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TALENT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TALENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TALENT
to inaczej:

błyskotliwość, esprit (książk.), geniusz, inwencja twórcza, iskra boża (książk.), natchnienie, polot, zdolność kreacjiTALENT
to inaczej:

dar, dryg (pot.), predyspozycja, smykałka (pot.), uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, zdolność, żyłka (pot.)TALENT
to inaczej:

błyskotliwość, dar, dryg, dyspozycja, (książk.) esprit, geniusz, inwencja twórcza, (książk.) iskra boża, natchnienie, polot, predyspozycja, smykałka, umiejętność, uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, zdolność, zręczność, (pot.) żyłkaTALENT
to inaczej:

geniuszPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

TALENT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa talent?", są:

1. Talent to inaczej błyskotliwość, esprit (książk.), geniusz, inwencja twórcza, iskra boża (książk.), natchnienie, polot, zdolność kreacji.
2. Talent to inaczej dar, dryg (pot.), predyspozycja, smykałka (pot.), uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, zdolność, żyłka (pot.).
3. Talent to inaczej błyskotliwość, dar, dryg, dyspozycja, (książk.) esprit, geniusz, inwencja twórcza, (książk.) iskra boża, natchnienie, polot, predyspozycja, smykałka, umiejętność, uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, zdolność, zręczność, (pot.) żyłka .
4. Talent to inaczej geniusz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa TALENT

TALENT
błyskotliwość, esprit (książk.), geniusz, inwencja twórcza, iskra boża (książk.), natchnienie, polot, zdolność kreacji
TALENT
dar, dryg (pot.), predyspozycja, smykałka (pot.), uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, zdolność, żyłka (pot.)
TALENT
błyskotliwość, dar, dryg, dyspozycja, (książk.) esprit, geniusz, inwencja twórcza, (książk.) iskra boża, natchnienie, polot, predyspozycja, smykałka, umiejętność, uzdolnienie, warunki, zacięcie, zadatek, zdolność, zręczność, (pot.) żyłka
TALENT
geniusz

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TALENT

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TALENT

x