Synonimy do słowa TETE-A-TETE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TETE-A-TETE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TETE-A-TETE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TETE-A-TETE
to inaczej:

w niedwuznacznej sytuacji, in flagranti, dyskretnie, w cztery oczy, sam na samTETE-A-TETE
to inaczej:

randka, spotkanie, spotkanko, wyjście, schadzkaTETE-A-TETE
to inaczej:

twarzą w twarz, dyskretnie, w cztery oczy, sam na samPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

TETE-A-TETE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa tete-a-tete?", są:

1. Tete-a-tete to inaczej w niedwuznacznej sytuacji, in flagranti, dyskretnie, w cztery oczy, sam na sam.
2. Tete-a-tete to inaczej randka, spotkanie, spotkanko, wyjście, schadzka.
3. Tete-a-tete to inaczej twarzą w twarz, dyskretnie, w cztery oczy, sam na sam.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa TETE-A-TETE

TETE-A-TETE
w niedwuznacznej sytuacji, in flagranti, dyskretnie, w cztery oczy, sam na sam
TETE-A-TETE
randka, spotkanie, spotkanko, wyjście, schadzka
TETE-A-TETE
twarzą w twarz, dyskretnie, w cztery oczy, sam na sam

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TETE-A-TETE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x