Synonimy do wyrażenia W TOKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: W TOKU.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia W TOKU

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

W TOKU
to inaczej:

na przestrzeni, podczas, w ciągu, w czasie, w trakcieW TOKU
to inaczej:

w konsekwencji, w następstwie, w rezultacie, w wynikuW TOKU
to inaczej:

w ramach, w zakresiePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

W TOKU inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia w toku?", są:

1. W toku to inaczej na przestrzeni, podczas, w ciągu, w czasie, w trakcie.
2. W toku to inaczej w konsekwencji, w następstwie, w rezultacie, w wyniku.
3. W toku to inaczej w ramach, w zakresie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia W TOKU

W TOKU
na przestrzeni, podczas, w ciągu, w czasie, w trakcie
W TOKU
w konsekwencji, w następstwie, w rezultacie, w wyniku
W TOKU
w ramach, w zakresie

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: W TOKU

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x