Synonimy do wyrażenia Z LEKKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: Z LEKKA.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia Z LEKKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

Z LEKKA
to inaczej:

powierzchownieZ LEKKA
to inaczej:

słabo, nieintensywnie, nieznacznie, niewyraźnie, nie rzucając się w oczy, delikatnie, trochę, lekkoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

LEKKA ATLETYKA
to inaczej:

lekkoatletyka, sport (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

Z LEKKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia z lekka?", są:

1. Z lekka to inaczej powierzchownie.
2. Z lekka to inaczej słabo, nieintensywnie, nieznacznie, niewyraźnie, nie rzucając się w oczy, delikatnie, trochę, lekko.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia Z LEKKA

Z LEKKA
powierzchownie
Z LEKKA
słabo, nieintensywnie, nieznacznie, niewyraźnie, nie rzucając się w oczy, delikatnie, trochę, lekko

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: Z LEKKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x