Synonimy do słowa ZUCHOWATY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZUCHOWATY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZUCHOWATY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZUCHOWATY
to inaczej:

chwacki (przestarz.), obrotny (pot.), operatywny, przedsiębiorczy, zaradnyZUCHOWATY
to inaczej:

dzielny, mężny, nieulękły (książk.), nieustraszony, odważny, śmiałyZUCHOWATY
to inaczej:

odważny, mężny, zaradny, dzielny, operatywny, obrotny, chwacki, rzutki, energiczny, buńczuczny, rączy, śmiały, przedsiębiorczy, aktywny, pomysłowy, nieustraszony, nieulękłyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ZUCHOWATY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zuchowaty?", są:

1. Zuchowaty to inaczej chwacki (przestarz.), obrotny (pot.), operatywny, przedsiębiorczy, zaradny.
2. Zuchowaty to inaczej dzielny, mężny, nieulękły (książk.), nieustraszony, odważny, śmiały.
3. Zuchowaty to inaczej odważny, mężny, zaradny, dzielny, operatywny, obrotny, chwacki, rzutki, energiczny, buńczuczny, rączy, śmiały, przedsiębiorczy, aktywny, pomysłowy, nieustraszony, nieulękły.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ZUCHOWATY

ZUCHOWATY
chwacki (przestarz.), obrotny (pot.), operatywny, przedsiębiorczy, zaradny
ZUCHOWATY
dzielny, mężny, nieulękły (książk.), nieustraszony, odważny, śmiały
ZUCHOWATY
odważny, mężny, zaradny, dzielny, operatywny, obrotny, chwacki, rzutki, energiczny, buńczuczny, rączy, śmiały, przedsiębiorczy, aktywny, pomysłowy, nieustraszony, nieulękły

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok ZUCHOWATY

ZUCHOWATY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      5 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZUCHOWATY

x