Synonimy do słowa DZIELNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DZIELNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DZIELNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DZIELNY
to inaczej:

mężny, nieulękły (książk.), nieustraszony, odważny, śmiały, zuchowatyDZIELNY
to inaczej:

niestrudzony, nieugięty, niezłomny, niezrażony, odporny, wytrwałyDZIELNY
to inaczej:

mężny, nieugięty, nieulękły, nieustraszony, niezmordowany, niezniechęcony, niezrażony, odważny, odporny, śmiały, wytrwały, wytrzymałyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DZIELNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dzielny?", są:

1. Dzielny to inaczej mężny, nieulękły (książk.), nieustraszony, odważny, śmiały, zuchowaty.
2. Dzielny to inaczej niestrudzony, nieugięty, niezłomny, niezrażony, odporny, wytrwały.
3. Dzielny to inaczej mężny, nieugięty, nieulękły, nieustraszony, niezmordowany, niezniechęcony, niezrażony, odważny, odporny, śmiały, wytrwały, wytrzymały.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa DZIELNY

DZIELNY
mężny, nieulękły (książk.), nieustraszony, odważny, śmiały, zuchowaty
DZIELNY
niestrudzony, nieugięty, niezłomny, niezrażony, odporny, wytrwały
DZIELNY
mężny, nieugięty, nieulękły, nieustraszony, niezmordowany, niezniechęcony, niezrażony, odważny, odporny, śmiały, wytrwały, wytrzymały

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DZIELNY

DZIELNY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      3 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DZIELNY

x