Synonimy do słowa AMATOR

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AMATOR.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AMATOR

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AMATOR
to inaczej:

dyletant, ignorant, laik, profan, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.), profesjonalista (antonim)AMATOR
to inaczej:

entuzjasta, fanatyk, hobbysta, miłośnik, pasjonat (pot.), wielbiciel, zapaleniec, kolekcjoner (podrz.), zbieracz (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AMATOR
to inaczej:

dyletant, ignorant, zielony, laik, niefachowiec, nieprofesjonalista, ochotnik, (żart.) jamajski bobsleistaAMATOR
to inaczej:

entuzjasta, hobbysta, miłośnik, pasjonat, wielbiciel, zapaleniec, zwolennikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do AMATOR.

FOTOGRAF AMATOR
to inaczej:

fotoamator, fotograf (nadrz.), fotografik (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

AMATOR inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa amator?", są:

1. Amator to inaczej dyletant, ignorant, laik, profan, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.), profesjonalista (antonim).
2. Amator to inaczej entuzjasta, fanatyk, hobbysta, miłośnik, pasjonat (pot.), wielbiciel, zapaleniec, kolekcjoner (podrz.), zbieracz (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
3. Amator to inaczej dyletant, ignorant, zielony, laik, niefachowiec, nieprofesjonalista, ochotnik, (żart.) jamajski bobsleista.
4. Amator to inaczej entuzjasta, hobbysta, miłośnik, pasjonat, wielbiciel, zapaleniec, zwolennik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa AMATOR

AMATOR
dyletant, ignorant, laik, profan, osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.), profesjonalista (antonim)
AMATOR
entuzjasta, fanatyk, hobbysta, miłośnik, pasjonat (pot.), wielbiciel, zapaleniec, kolekcjoner (podrz.), zbieracz (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AMATOR
dyletant, ignorant, zielony, laik, niefachowiec, nieprofesjonalista, ochotnik, (żart.) jamajski bobsleista
AMATOR
entuzjasta, hobbysta, miłośnik, pasjonat, wielbiciel, zapaleniec, zwolennik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok AMATOR

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AMATOR

Quantcast