Synonimy do słowa ZAPALENIEC

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZAPALENIEC.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZAPALENIEC

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZAPALENIEC
to inaczej:

amator, entuzjasta, fanatyk, hobbysta, miłośnik, pasjonat (pot.), wielbiciel, kolekcjoner (podrz.), zbieracz (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)ZAPALENIEC
to inaczej:

entuzjasta, fan, hołdownik (przestarz.), wielbiciel, kibic (podrz.), lubiący sport (podrz.), miłośnik sportu (podrz.), miłośnik teatru (podrz.), teatroman (podrz.), adept (nadrz.), adherent (książk.) (nadrz.), akolita (książk.) (nadrz.), poplecznik (nadrz.), sprzymierzeniec (nadrz.), stronnik (nadrz.), sympatyk (nadrz.), zwolennik (nadrz.)ZAPALENIEC
to inaczej:

fanatyk, amator, hobbysta, pasjonat, fan, zelota, miłośnik, wielbiciel, entuzjastaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ZAPALENIEC inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zapaleniec?", są:

1. Zapaleniec to inaczej amator, entuzjasta, fanatyk, hobbysta, miłośnik, pasjonat (pot.), wielbiciel, kolekcjoner (podrz.), zbieracz (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Zapaleniec to inaczej entuzjasta, fan, hołdownik (przestarz.), wielbiciel, kibic (podrz.), lubiący sport (podrz.), miłośnik sportu (podrz.), miłośnik teatru (podrz.), teatroman (podrz.), adept (nadrz.), adherent (książk.) (nadrz.), akolita (książk.) (nadrz.), poplecznik (nadrz.), sprzymierzeniec (nadrz.), stronnik (nadrz.), sympatyk (nadrz.), zwolennik (nadrz.).
3. Zapaleniec to inaczej fanatyk, amator, hobbysta, pasjonat, fan, zelota, miłośnik, wielbiciel, entuzjasta.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa ZAPALENIEC

ZAPALENIEC
amator, entuzjasta, fanatyk, hobbysta, miłośnik, pasjonat (pot.), wielbiciel, kolekcjoner (podrz.), zbieracz (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
ZAPALENIEC
entuzjasta, fan, hołdownik (przestarz.), wielbiciel, kibic (podrz.), lubiący sport (podrz.), miłośnik sportu (podrz.), miłośnik teatru (podrz.), teatroman (podrz.), adept (nadrz.), adherent (książk.) (nadrz.), akolita (książk.) (nadrz.), poplecznik (nadrz.), sprzymierzeniec (nadrz.), stronnik (nadrz.), sympatyk (nadrz.), zwolennik (nadrz.)
ZAPALENIEC
fanatyk, amator, hobbysta, pasjonat, fan, zelota, miłośnik, wielbiciel, entuzjasta

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZAPALENIEC

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x