Synonimy do słowa ADEPT

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ADEPT.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ADEPT

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ADEPT
to inaczej:

adherent (książk.), akolita (książk.), poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, zwolennik, ambasador (poet.) (podrz.), eksponent (podrz.), głosiciel (książk.) (podrz.), orędownik (podrz.), przedstawiciel (podrz.), reprezentant (podrz.), rzecznik (podrz.), wyraziciel (podrz.), entuzjasta (podrz.), fan (podrz.), hołdownik (przestarz.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zapaleniec (podrz.), czciciel (podrz.), doktryner (podrz.), krzewiciel doktryny (podrz.), wyznawca (podrz.), papista (podrz.), zwolennik papieża (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)ADEPT
to inaczej:

praktykant, terminator (przestarz.), słuchacz (nadrz.), uczeń (nadrz.)ADEPT
to inaczej:

praktykant, terminator, uczeńADEPT
to inaczej:

(książk.) adherent, (książk.) akolita, poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, wyznawca, zwolennikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

ADEPT inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa adept?", są:

1. Adept to inaczej adherent (książk.), akolita (książk.), poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, zwolennik, ambasador (poet.) (podrz.), eksponent (podrz.), głosiciel (książk.) (podrz.), orędownik (podrz.), przedstawiciel (podrz.), reprezentant (podrz.), rzecznik (podrz.), wyraziciel (podrz.), entuzjasta (podrz.), fan (podrz.), hołdownik (przestarz.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zapaleniec (podrz.), czciciel (podrz.), doktryner (podrz.), krzewiciel doktryny (podrz.), wyznawca (podrz.), papista (podrz.), zwolennik papieża (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Adept to inaczej praktykant, terminator (przestarz.), słuchacz (nadrz.), uczeń (nadrz.).
3. Adept to inaczej praktykant, terminator, uczeń.
4. Adept to inaczej (książk.) adherent, (książk.) akolita, poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, wyznawca, zwolennik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa ADEPT

ADEPT
adherent (książk.), akolita (książk.), poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, zwolennik, ambasador (poet.) (podrz.), eksponent (podrz.), głosiciel (książk.) (podrz.), orędownik (podrz.), przedstawiciel (podrz.), reprezentant (podrz.), rzecznik (podrz.), wyraziciel (podrz.), entuzjasta (podrz.), fan (podrz.), hołdownik (przestarz.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zapaleniec (podrz.), czciciel (podrz.), doktryner (podrz.), krzewiciel doktryny (podrz.), wyznawca (podrz.), papista (podrz.), zwolennik papieża (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
ADEPT
praktykant, terminator (przestarz.), słuchacz (nadrz.), uczeń (nadrz.)
ADEPT
praktykant, terminator, uczeń
ADEPT
(książk.) adherent, (książk.) akolita, poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, wyznawca, zwolennik

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ADEPT

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x