Synonimy do słowa AKOLITA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AKOLITA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AKOLITA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AKOLITA
to inaczej:

adept, adherent (książk.), akolita (książk.), poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, zwolennik, ambasador (poet.) (podrz.), eksponent (podrz.), głosiciel (książk.) (podrz.), orędownik (podrz.), przedstawiciel (podrz.), reprezentant (podrz.), rzecznik (podrz.), wyraziciel (podrz.), entuzjasta (podrz.), fan (podrz.), hołdownik (przestarz.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zapaleniec (podrz.), czciciel (podrz.), doktryner (podrz.), krzewiciel doktryny (podrz.), wyznawca (podrz.), papista (podrz.), zwolennik papieża (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)AKOLITA
to inaczej:

sympatyk, adept, poplecznik, sprzymierzeniec, adherent, zwolennik, wyznawca, stronnikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AKOLITA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa akolita?", są:

1. Akolita to inaczej adept, adherent (książk.), akolita (książk.), poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, zwolennik, ambasador (poet.) (podrz.), eksponent (podrz.), głosiciel (książk.) (podrz.), orędownik (podrz.), przedstawiciel (podrz.), reprezentant (podrz.), rzecznik (podrz.), wyraziciel (podrz.), entuzjasta (podrz.), fan (podrz.), hołdownik (przestarz.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zapaleniec (podrz.), czciciel (podrz.), doktryner (podrz.), krzewiciel doktryny (podrz.), wyznawca (podrz.), papista (podrz.), zwolennik papieża (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.).
2. Akolita to inaczej sympatyk, adept, poplecznik, sprzymierzeniec, adherent, zwolennik, wyznawca, stronnik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa AKOLITA

AKOLITA
adept, adherent (książk.), akolita (książk.), poplecznik, sprzymierzeniec, stronnik, sympatyk, zwolennik, ambasador (poet.) (podrz.), eksponent (podrz.), głosiciel (książk.) (podrz.), orędownik (podrz.), przedstawiciel (podrz.), reprezentant (podrz.), rzecznik (podrz.), wyraziciel (podrz.), entuzjasta (podrz.), fan (podrz.), hołdownik (przestarz.) (podrz.), wielbiciel (podrz.), zapaleniec (podrz.), czciciel (podrz.), doktryner (podrz.), krzewiciel doktryny (podrz.), wyznawca (podrz.), papista (podrz.), zwolennik papieża (podrz.), osoba (nadrz.), podmiot (nadrz.)
AKOLITA
sympatyk, adept, poplecznik, sprzymierzeniec, adherent, zwolennik, wyznawca, stronnik

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AKOLITA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x