Synonimy do słowa AUTORYTET

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: AUTORYTET.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa AUTORYTET

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

AUTORYTET
to inaczej:

doniosłość, istotność, prestiż, ranga, waga, ważność, wpływ, znaczenie, dystynkcja (przestarz.) (podrz.), funkcja (podrz.), posada (podrz.), stanowisko (podrz.), stołek (pot.) (podrz.), zatrudnienie (podrz.), atencja (przestarz.) (podrz.), cześć (podrz.), estyma (przestarz.) (podrz.), mir (przestarz.) (podrz.), powaga (podrz.), poważanie (podrz.), respekt (podrz.), szacunek (podrz.), uszanowanie (podrz.), uważanie (przestarz.) (podrz.), uznanie (podrz.), względy (podrz.), dostojeństwo (podrz.), majestat (podrz.), powaga (podrz.)AUTORYTET
to inaczej:

wzór do naśladowania, mistrz, wyrocznia, (książk.) alfa i omegaAUTORYTET
to inaczej:

estyma, format, prestiż, mir, powaga, poważanie, ranga, respekt, splendor, szacunek, wielkość, wpływ, doniosłość, istotność, klasa, znaczenie, posłuch, pozycja, uznaniePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

AUTORYTET inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa autorytet?", są:

1. Autorytet to inaczej doniosłość, istotność, prestiż, ranga, waga, ważność, wpływ, znaczenie, dystynkcja (przestarz.) (podrz.), funkcja (podrz.), posada (podrz.), stanowisko (podrz.), stołek (pot.) (podrz.), zatrudnienie (podrz.), atencja (przestarz.) (podrz.), cześć (podrz.), estyma (przestarz.) (podrz.), mir (przestarz.) (podrz.), powaga (podrz.), poważanie (podrz.), respekt (podrz.), szacunek (podrz.), uszanowanie (podrz.), uważanie (przestarz.) (podrz.), uznanie (podrz.), względy (podrz.), dostojeństwo (podrz.), majestat (podrz.), powaga (podrz.).
2. Autorytet to inaczej wzór do naśladowania, mistrz, wyrocznia, (książk.) alfa i omega.
3. Autorytet to inaczej estyma, format, prestiż, mir, powaga, poważanie, ranga, respekt, splendor, szacunek, wielkość, wpływ, doniosłość, istotność, klasa, znaczenie, posłuch, pozycja, uznanie.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa AUTORYTET

AUTORYTET
doniosłość, istotność, prestiż, ranga, waga, ważność, wpływ, znaczenie, dystynkcja (przestarz.) (podrz.), funkcja (podrz.), posada (podrz.), stanowisko (podrz.), stołek (pot.) (podrz.), zatrudnienie (podrz.), atencja (przestarz.) (podrz.), cześć (podrz.), estyma (przestarz.) (podrz.), mir (przestarz.) (podrz.), powaga (podrz.), poważanie (podrz.), respekt (podrz.), szacunek (podrz.), uszanowanie (podrz.), uważanie (przestarz.) (podrz.), uznanie (podrz.), względy (podrz.), dostojeństwo (podrz.), majestat (podrz.), powaga (podrz.)
AUTORYTET
wzór do naśladowania, mistrz, wyrocznia, (książk.) alfa i omega
AUTORYTET
estyma, format, prestiż, mir, powaga, poważanie, ranga, respekt, splendor, szacunek, wielkość, wpływ, doniosłość, istotność, klasa, znaczenie, posłuch, pozycja, uznanie

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok AUTORYTET

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: AUTORYTET

x