Synonimy do słowa RANGA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: RANGA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa RANGA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

RANGA
to inaczej:

autorytet, doniosłość, istotność, prestiż, waga, ważność, wpływ, znaczenie, dystynkcja (przestarz.) (podrz.), funkcja (podrz.), posada (podrz.), stanowisko (podrz.), stołek (pot.) (podrz.), zatrudnienie (podrz.), atencja (przestarz.) (podrz.), cześć (podrz.), estyma (przestarz.) (podrz.), mir (przestarz.) (podrz.), powaga (podrz.), poważanie (podrz.), respekt (podrz.), szacunek (podrz.), uszanowanie (podrz.), uważanie (przestarz.) (podrz.), uznanie (podrz.), względy (podrz.), dostojeństwo (podrz.), majestat (podrz.), powaga (podrz.)RANGA
to inaczej:

kategoria, poziom, rząd, stopień, szczebelRANGA
to inaczej:

kategoria, klasa, poziom, stopień, szczebelRANGA
to inaczej:

pułap, szacunek, stan, autorytet, poważanie, waga, pozycja, znaczenie, wielkość, doniosłość, istotność, estyma, mir, rząd, skala, prestiżPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

RANGA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa ranga?", są:

1. Ranga to inaczej autorytet, doniosłość, istotność, prestiż, waga, ważność, wpływ, znaczenie, dystynkcja (przestarz.) (podrz.), funkcja (podrz.), posada (podrz.), stanowisko (podrz.), stołek (pot.) (podrz.), zatrudnienie (podrz.), atencja (przestarz.) (podrz.), cześć (podrz.), estyma (przestarz.) (podrz.), mir (przestarz.) (podrz.), powaga (podrz.), poważanie (podrz.), respekt (podrz.), szacunek (podrz.), uszanowanie (podrz.), uważanie (przestarz.) (podrz.), uznanie (podrz.), względy (podrz.), dostojeństwo (podrz.), majestat (podrz.), powaga (podrz.).
2. Ranga to inaczej kategoria, poziom, rząd, stopień, szczebel.
3. Ranga to inaczej kategoria, klasa, poziom, stopień, szczebel.
4. Ranga to inaczej pułap, szacunek, stan, autorytet, poważanie, waga, pozycja, znaczenie, wielkość, doniosłość, istotność, estyma, mir, rząd, skala, prestiż .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa RANGA

RANGA
autorytet, doniosłość, istotność, prestiż, waga, ważność, wpływ, znaczenie, dystynkcja (przestarz.) (podrz.), funkcja (podrz.), posada (podrz.), stanowisko (podrz.), stołek (pot.) (podrz.), zatrudnienie (podrz.), atencja (przestarz.) (podrz.), cześć (podrz.), estyma (przestarz.) (podrz.), mir (przestarz.) (podrz.), powaga (podrz.), poważanie (podrz.), respekt (podrz.), szacunek (podrz.), uszanowanie (podrz.), uważanie (przestarz.) (podrz.), uznanie (podrz.), względy (podrz.), dostojeństwo (podrz.), majestat (podrz.), powaga (podrz.)
RANGA
kategoria, poziom, rząd, stopień, szczebel
RANGA
kategoria, klasa, poziom, stopień, szczebel
RANGA
pułap, szacunek, stan, autorytet, poważanie, waga, pozycja, znaczenie, wielkość, doniosłość, istotność, estyma, mir, rząd, skala, prestiż

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: RANGA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x