Synonimy do słowa DYSTYNKCJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DYSTYNKCJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DYSTYNKCJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DYSTYNKCJA
to inaczej:

dystynkcja (przestarz.), funkcja, posada, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.)DYSTYNKCJA
to inaczej:

wytworność, wyrafinowanie, elegancja, kulturaDYSTYNKCJA
to inaczej:

funkcja, posada, (pot.) stołek, stanowisko, ranga, stopieńPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

DYSTYNKCJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dystynkcja?", są:

1. Dystynkcja to inaczej dystynkcja (przestarz.), funkcja, posada, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.).
2. Dystynkcja to inaczej wytworność, wyrafinowanie, elegancja, kultura.
3. Dystynkcja to inaczej funkcja, posada, (pot.) stołek, stanowisko, ranga, stopień.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa DYSTYNKCJA

DYSTYNKCJA
dystynkcja (przestarz.), funkcja, posada, stanowisko, stołek (pot.), zatrudnienie, Jego Magnificencja (podrz.), rektor (podrz.), godność (podrz.), tytuł (podrz.), urząd (podrz.), ciepła posadka (podrz.), synekura (podrz.), etat (podrz.), vacat (podrz.), wakans (przestarz.) (podrz.), wakat (podrz.), wolna posada (podrz.)
DYSTYNKCJA
wytworność, wyrafinowanie, elegancja, kultura
DYSTYNKCJA
funkcja, posada, (pot.) stołek, stanowisko, ranga, stopień

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DYSTYNKCJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DYSTYNKCJA

x