Synonimy do słowa BOBAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BOBAS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BOBAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BOBAS
to inaczej:

dzidzia (pot.), dzidziuś (pot.), niemowlak, niemowlę, noworodek, osesek, członek rodu (nadrz.), dziecko (nadrz.), latorośl (nadrz.), maluch (nadrz.), milusiński (książk.) (nadrz.), pociecha (nadrz.), potomek (oficj.) (nadrz.)BOBAS
to inaczej:

niemowlak, szkrab, bachor, malec, pociecha, pędrak, berbeć, bąk, mały chłopiec, fąfel, milusiński, osesek, dziecina, latorośl, chłopczyk, brzdąc, maluch, smyk, noworodek, potomek, członek rodu, nowo narodzony, dzidziuś, dziecko, dzidzia, dzieciaczek, dzieciuch, niemowlęPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

BOBAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa bobas?", są:

1. Bobas to inaczej dzidzia (pot.), dzidziuś (pot.), niemowlak, niemowlę, noworodek, osesek, członek rodu (nadrz.), dziecko (nadrz.), latorośl (nadrz.), maluch (nadrz.), milusiński (książk.) (nadrz.), pociecha (nadrz.), potomek (oficj.) (nadrz.).
2. Bobas to inaczej niemowlak, szkrab, bachor, malec, pociecha, pędrak, berbeć, bąk, mały chłopiec, fąfel, milusiński, osesek, dziecina, latorośl, chłopczyk, brzdąc, maluch, smyk, noworodek, potomek, członek rodu, nowo narodzony, dzidziuś, dziecko, dzidzia, dzieciaczek, dzieciuch, niemowlę.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BOBAS

BOBAS
dzidzia (pot.), dzidziuś (pot.), niemowlak, niemowlę, noworodek, osesek, członek rodu (nadrz.), dziecko (nadrz.), latorośl (nadrz.), maluch (nadrz.), milusiński (książk.) (nadrz.), pociecha (nadrz.), potomek (oficj.) (nadrz.)
BOBAS
niemowlak, szkrab, bachor, malec, pociecha, pędrak, berbeć, bąk, mały chłopiec, fąfel, milusiński, osesek, dziecina, latorośl, chłopczyk, brzdąc, maluch, smyk, noworodek, potomek, członek rodu, nowo narodzony, dzidziuś, dziecko, dzidzia, dzieciaczek, dzieciuch, niemowlę

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BOBAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x