Synonimy do słowa DIALOG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DIALOG.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DIALOG

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DIALOG
to inaczej:

interlokucja (przestarz.), rozmowa, konwersacja (podrz.), wymiana zdań (podrz.), chat (podrz.), czat (pot.) (podrz.), pogawędka (podrz.), pogaduchy (podrz.), pogaduszki (podrz.), pogawędka (podrz.)DIALOG
to inaczej:

(specjalist.) dyskurs, dyskusja, (pot.) gadka, (specjalist.) interlokucja, (książk.) konwersacja, pogawędka, rozmowa, wymiana poglądów, wymiana zdańPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DIALOG.

PROWADZIĆ DIALOG
to inaczej:

prowadzić rozmowę, rozmawiać, negocjować (podrz.), pertraktować (podrz.), pośredniczyć (podrz.), prowadzić negocjacje (podrz.), debatować (podrz.), dyskutować (podrz.), dysputować (podrz.), polemizować (podrz.), konwersować (podrz.), prowadzić konwersację (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

DIALOG inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dialog?", są:

1. Dialog to inaczej interlokucja (przestarz.), rozmowa, konwersacja (podrz.), wymiana zdań (podrz.), chat (podrz.), czat (pot.) (podrz.), pogawędka (podrz.), pogaduchy (podrz.), pogaduszki (podrz.), pogawędka (podrz.).
2. Dialog to inaczej (specjalist.) dyskurs, dyskusja, (pot.) gadka, (specjalist.) interlokucja, (książk.) konwersacja, pogawędka, rozmowa, wymiana poglądów, wymiana zdań.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa DIALOG

DIALOG
interlokucja (przestarz.), rozmowa, konwersacja (podrz.), wymiana zdań (podrz.), chat (podrz.), czat (pot.) (podrz.), pogawędka (podrz.), pogaduchy (podrz.), pogaduszki (podrz.), pogawędka (podrz.)
DIALOG
(specjalist.) dyskurs, dyskusja, (pot.) gadka, (specjalist.) interlokucja, (książk.) konwersacja, pogawędka, rozmowa, wymiana poglądów, wymiana zdań

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DIALOG

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DIALOG

Quantcast