Synonimy do słowa GADKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: GADKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa GADKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

GADKA
to inaczej:

opowieśćGADKA
to inaczej:

interlokucja, dialog, konwersacja, rozmowa, wymiana słów, opowieść, pogawędka, dyskusja, wymiana poglądówPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

GADKA SZMATKA
to inaczej:

gadka szmatka (pot.), głodne kawałki (pot.), kit, mowa trawa, pustosłowie, wata, woda (pot.), absurd (nadrz.), absurdum (książk.) (nadrz.), androny (nadrz.), bajda (nadrz.), bajęda (pot.) (nadrz.), banialuka (nadrz.), bezsens (nadrz.), brednia (nadrz.), bujda (pot.) (nadrz.), bujda na resorach (pot.) (nadrz.), bzdet (wulg.) (nadrz.), bzdura (nadrz.), dyrdymały (nadrz.), głupota (pot.) (nadrz.), niedorzeczność (nadrz.), nonsens (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

GADKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa gadka?", są:

1. Gadka to inaczej opowieść.
2. Gadka to inaczej interlokucja, dialog, konwersacja, rozmowa, wymiana słów, opowieść, pogawędka, dyskusja, wymiana poglądów.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa GADKA

GADKA
opowieść
GADKA
interlokucja, dialog, konwersacja, rozmowa, wymiana słów, opowieść, pogawędka, dyskusja, wymiana poglądów

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: GADKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x