Synonimy do słowa DYSKUSJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DYSKUSJA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DYSKUSJA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DYSKUSJA
to inaczej:

debata, dysputa, naradaDYSKUSJA
to inaczej:

debata, dialog, (książk.) dyskurs, (książk.) dysputa, (pot.) gadka, konwersacja, narada, pogawędka, polemika, rozmowa, wymiana zdań, wymiana słów, wymiana poglądówPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DYSKUSJA.

DYSKUSJA NAUKOWA
to inaczej:

dyskursDYSKUSJA PANELOWA
to inaczej:

panelPUBLICZNA DYSKUSJA
to inaczej:

polemika, dyskusja panelowa (podrz.), panel (podrz.)Szukaj synonimów do słowa

DYSKUSJA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dyskusja?", są:

1. Dyskusja to inaczej debata, dysputa, narada.
2. Dyskusja to inaczej debata, dialog, (książk.) dyskurs, (książk.) dysputa, (pot.) gadka, konwersacja, narada, pogawędka, polemika, rozmowa, wymiana zdań, wymiana słów, wymiana poglądów .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa DYSKUSJA

DYSKUSJA
debata, dysputa, narada
DYSKUSJA
debata, dialog, (książk.) dyskurs, (książk.) dysputa, (pot.) gadka, konwersacja, narada, pogawędka, polemika, rozmowa, wymiana zdań, wymiana słów, wymiana poglądów

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DYSKUSJA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DYSKUSJA

Quantcast