Synonimy do słowa DOBRA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: DOBRA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa DOBRA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

DOBRA
to inaczej:

włości (przestarz.), włość (przestarz.), majątek ziemski (nadrz.)DOBRA
to inaczej:

dobrze, (pot.) OK, (pot.) okej, (pot.) wporzo, (pot.) w porządku, zgodaDOBRA
to inaczej:

aktywa, dobytek, majątek, (książk.) majętność, mienie, posiadłość, włośćPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do DOBRA.

DOBRA NOWINA
to inaczej:

Ewangelia, Słowo Boże, Nowy Testament (nadrz.)DOBRA NOWINA
to inaczej:

Słowo Boże, EwangeliaDOBRA WOLA
to inaczej:

życzliwośćSzukaj synonimów do słowa

DOBRA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa dobra?", są:

1. Dobra to inaczej włości (przestarz.), włość (przestarz.), majątek ziemski (nadrz.).
2. Dobra to inaczej dobrze, (pot.) OK, (pot.) okej, (pot.) wporzo, (pot.) w porządku, zgoda.
3. Dobra to inaczej aktywa, dobytek, majątek, (książk.) majętność, mienie, posiadłość, włość.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa DOBRA

DOBRA
włości (przestarz.), włość (przestarz.), majątek ziemski (nadrz.)
DOBRA
dobrze, (pot.) OK, (pot.) okej, (pot.) wporzo, (pot.) w porządku, zgoda
DOBRA
aktywa, dobytek, majątek, (książk.) majętność, mienie, posiadłość, włość

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok DOBRA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: DOBRA

Quantcast