Synonimy do słowa KARO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KARO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KARO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KARO
to inaczej:

dzwonek (pot.), kopnięty kwadrat (pot.), kolor w kartach (nadrz.)KARO
to inaczej:

(pot.) dzwonekKARO
to inaczej:

kier, (pot.) serce, (pot.) czerwo, pik, (pot.) wino, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor, czerwieńKARO
to inaczej:

(pot.) dzwonekKARO
to inaczej:

(rzadziej) karowyKARO
to inaczej:

(pot.) dzwonekPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KARO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa karo?", są:

1. Karo to inaczej dzwonek (pot.), kopnięty kwadrat (pot.), kolor w kartach (nadrz.).
2. Karo to inaczej (pot.) dzwonek.
3. Karo to inaczej kier, (pot.) serce, (pot.) czerwo, pik, (pot.) wino, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor, czerwień.
4. Karo to inaczej (pot.) dzwonek.
5. Karo to inaczej (rzadziej) karowy.
6. Karo to inaczej (pot.) dzwonek.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa KARO

KARO
dzwonek (pot.), kopnięty kwadrat (pot.), kolor w kartach (nadrz.)
KARO
(pot.) dzwonek
KARO
kier, (pot.) serce, (pot.) czerwo, pik, (pot.) wino, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor, czerwień
KARO
(pot.) dzwonek
KARO
(rzadziej) karowy
KARO
(pot.) dzwonek

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KARO

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KARO

x