Synonimy do słowa PIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIK
to inaczej:

daszek, grzbiet, szczyt, szpic, wierch, wierzchołekPIK
to inaczej:

wino (pot.), kolor w kartach (nadrz.)PIK
to inaczej:

(pot.) winoPIK
to inaczej:

karo, (pot.) dzwonek, kier, (pot.) serce, (pot.) czerwo, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor, czerwieńPIK
to inaczej:

(pot.) winoPIK
to inaczej:

(pot.) winoPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PIK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa pik?", są:

1. Pik to inaczej daszek, grzbiet, szczyt, szpic, wierch, wierzchołek.
2. Pik to inaczej wino (pot.), kolor w kartach (nadrz.).
3. Pik to inaczej (pot.) wino.
4. Pik to inaczej karo, (pot.) dzwonek, kier, (pot.) serce, (pot.) czerwo, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor, czerwień.
5. Pik to inaczej (pot.) wino.
6. Pik to inaczej (pot.) wino.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa PIK

PIK
daszek, grzbiet, szczyt, szpic, wierch, wierzchołek
PIK
wino (pot.), kolor w kartach (nadrz.)
PIK
(pot.) wino
PIK
karo, (pot.) dzwonek, kier, (pot.) serce, (pot.) czerwo, trefl, (pot.) żołądź, atu, kolor, czerwień
PIK
(pot.) wino
PIK
(pot.) wino

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIK

Quantcast