Synonimy do słowa KOMPAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KOMPAS.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KOMPAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOMPAS
to inaczej:

busola (przestarz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)KOMPAS
to inaczej:

kompas (przestarz.), zegar słoneczny, chronometr (specjalist.) (nadrz.), czasomierz (nadrz.), zegar (nadrz.)KOMPAS
to inaczej:

busolaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KOMPAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kompas?", są:

1. Kompas to inaczej busola (przestarz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Kompas to inaczej kompas (przestarz.), zegar słoneczny, chronometr (specjalist.) (nadrz.), czasomierz (nadrz.), zegar (nadrz.).
3. Kompas to inaczej busola.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KOMPAS

KOMPAS
busola (przestarz.), aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
KOMPAS
kompas (przestarz.), zegar słoneczny, chronometr (specjalist.) (nadrz.), czasomierz (nadrz.), zegar (nadrz.)
KOMPAS
busola

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KOMPAS

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KOMPAS

Quantcast