Synonimy do słowa KOREK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KOREK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KOREK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 8 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KOREK
to inaczej:

bezpiecznik, bezpiecznik topikowy, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)KOREK
to inaczej:

korek, kapsel (podrz.)KOREK
to inaczej:

zator drogowyKOREK
to inaczej:

fellem, (rzadziej) felemKOREK
to inaczej:

skórkaKOREK
to inaczej:

czop, szpunt, zatyczkaKOREK
to inaczej:

wąskie gardło, zator, zatłoczenieKOREK
to inaczej:

bezpiecznikPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do KOREK.

KOREK ULICZNY
to inaczej:

zatorSzukaj synonimów do słowa

KOREK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa korek?", są:

1. Korek to inaczej bezpiecznik, bezpiecznik topikowy, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Korek to inaczej korek, kapsel (podrz.).
3. Korek to inaczej zator drogowy.
4. Korek to inaczej fellem, (rzadziej) felem.
5. Korek to inaczej skórka.
6. Korek to inaczej czop, szpunt, zatyczka.
7. Korek to inaczej wąskie gardło, zator, zatłoczenie.
8. Korek to inaczej bezpiecznik.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 8.

Synonimy słownikowe do słowa KOREK

KOREK
bezpiecznik, bezpiecznik topikowy, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
KOREK
korek, kapsel (podrz.)
KOREK
zator drogowy
KOREK
fellem, (rzadziej) felem
KOREK
skórka
KOREK
czop, szpunt, zatyczka
KOREK
wąskie gardło, zator, zatłoczenie
KOREK
bezpiecznik

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KOREK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KOREK

Quantcast