Synonimy do słowa KREATYWNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KREATYWNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KREATYWNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KREATYWNY
to inaczej:

kreacyjny (książk.), obdarzony wyobraźnią, oryginalny, pomysłowy, twórczy, konstruktywny (podrz.), wynalazczy (podrz.), niekreatywny (antonim)KREATYWNY
to inaczej:

płodny, produktywny, wydajnyKREATYWNY
to inaczej:

twórczy, pomysłowy, błyskotliwy, obdarzony wyobraźnią, oryginalny, produktywny, zmyślny, wydajny, płodny, samodzielnyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KREATYWNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kreatywny?", są:

1. Kreatywny to inaczej kreacyjny (książk.), obdarzony wyobraźnią, oryginalny, pomysłowy, twórczy, konstruktywny (podrz.), wynalazczy (podrz.), niekreatywny (antonim).
2. Kreatywny to inaczej płodny, produktywny, wydajny.
3. Kreatywny to inaczej twórczy, pomysłowy, błyskotliwy, obdarzony wyobraźnią, oryginalny, produktywny, zmyślny, wydajny, płodny, samodzielny.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KREATYWNY

KREATYWNY
kreacyjny (książk.), obdarzony wyobraźnią, oryginalny, pomysłowy, twórczy, konstruktywny (podrz.), wynalazczy (podrz.), niekreatywny (antonim)
KREATYWNY
płodny, produktywny, wydajny
KREATYWNY
twórczy, pomysłowy, błyskotliwy, obdarzony wyobraźnią, oryginalny, produktywny, zmyślny, wydajny, płodny, samodzielny

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KREATYWNY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KREATYWNY

Quantcast