Synonimy do słowa WYNALAZCZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WYNALAZCZY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WYNALAZCZY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WYNALAZCZY
to inaczej:

wynalazczyWYNALAZCZY
to inaczej:

eksperymentatorski, koncepcyjny, kreacyjny, intelektualny, modernizacyjny, badawczy, racjonalizatorskiWYNALAZCZY
to inaczej:

awangardowy, innowacyjny, kreatywny, nieszablonowy, nowatorski, odkrywczy, pionierski, pomysłowy, śmiały, twórczy, aktywny, zmyślny, inteligentny, lotny, utalentowany, uzdolniony, wszechstronny, zdolny, oryginalny, innowatorski, prekursorski, z inwencjąPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do WYNALAZCZY.

Szukaj synonimów do słowa

WYNALAZCZY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wynalazczy?", są:

1. Wynalazczy to inaczej wynalazczy.
2. Wynalazczy to inaczej eksperymentatorski, koncepcyjny, kreacyjny, intelektualny, modernizacyjny, badawczy, racjonalizatorski.
3. Wynalazczy to inaczej awangardowy, innowacyjny, kreatywny, nieszablonowy, nowatorski, odkrywczy, pionierski, pomysłowy, śmiały, twórczy, aktywny, zmyślny, inteligentny, lotny, utalentowany, uzdolniony, wszechstronny, zdolny, oryginalny, innowatorski, prekursorski, z inwencją.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa WYNALAZCZY

WYNALAZCZY
wynalazczy
WYNALAZCZY
eksperymentatorski, koncepcyjny, kreacyjny, intelektualny, modernizacyjny, badawczy, racjonalizatorski
WYNALAZCZY
awangardowy, innowacyjny, kreatywny, nieszablonowy, nowatorski, odkrywczy, pionierski, pomysłowy, śmiały, twórczy, aktywny, zmyślny, inteligentny, lotny, utalentowany, uzdolniony, wszechstronny, zdolny, oryginalny, innowatorski, prekursorski, z inwencją

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WYNALAZCZY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WYNALAZCZY

x