Synonimy do słowa KUPIECTWO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KUPIECTWO.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KUPIECTWO

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KUPIECTWO
to inaczej:

handel, wymiana handlowa, detal (pot.) (podrz.), handel detaliczny (podrz.), sprzedaż detaliczna (podrz.), kupno (podrz.), nabycie (podrz.), zakup (podrz.), barter (specjalist.) (podrz.), handel wymienny (podrz.), handel zamienny (podrz.), wymiana (podrz.), wynagrodzenie w naturze (podrz.), wolny handel (podrz.), sprzedaż (podrz.), hurt (podrz.)KUPIECTWO
to inaczej:

transakcja, wymiana handlowa, handelPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

KUPIECTWO inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa kupiectwo?", są:

1. Kupiectwo to inaczej handel, wymiana handlowa, detal (pot.) (podrz.), handel detaliczny (podrz.), sprzedaż detaliczna (podrz.), kupno (podrz.), nabycie (podrz.), zakup (podrz.), barter (specjalist.) (podrz.), handel wymienny (podrz.), handel zamienny (podrz.), wymiana (podrz.), wynagrodzenie w naturze (podrz.), wolny handel (podrz.), sprzedaż (podrz.), hurt (podrz.).
2. Kupiectwo to inaczej transakcja, wymiana handlowa, handel.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa KUPIECTWO

KUPIECTWO
handel, wymiana handlowa, detal (pot.) (podrz.), handel detaliczny (podrz.), sprzedaż detaliczna (podrz.), kupno (podrz.), nabycie (podrz.), zakup (podrz.), barter (specjalist.) (podrz.), handel wymienny (podrz.), handel zamienny (podrz.), wymiana (podrz.), wynagrodzenie w naturze (podrz.), wolny handel (podrz.), sprzedaż (podrz.), hurt (podrz.)
KUPIECTWO
transakcja, wymiana handlowa, handel

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KUPIECTWO

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x