Synonimy do słowa MASTOLOGIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MASTOLOGIA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MASTOLOGIA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MASTOLOGIA
to inaczej:

mammologia, nauka o ssakach, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)MASTOLOGIA
to inaczej:

teriologia, mammologiaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do MASTOLOGIA.

Szukaj synonimów do słowa

MASTOLOGIA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mastologia?", są:

1. Mastologia to inaczej mammologia, nauka o ssakach, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.).
2. Mastologia to inaczej teriologia, mammologia.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa MASTOLOGIA

MASTOLOGIA
mammologia, nauka o ssakach, teriologia, chiropterologia (podrz.), nauka o nietoperzach (podrz.), nauka o zwierzętach (nadrz.), zoologia (nadrz.)
MASTOLOGIA
teriologia, mammologia

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok MASTOLOGIA

MASTOLOGIA - synonim. Dodaj komentarz (0)

      2 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MASTOLOGIA

x