Synonimy do słowa PIROGA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PIROGA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PIROGA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PIROGA
to inaczej:

łódź indiańska, canoe (podrz.), kanoe (podrz.), kanu (podrz.), piroga (podrz.), czółno (nadrz.), krypa (nadrz.)PIROGA
to inaczej:

piroga, łódź indiańska (nadrz.)PIROGA
to inaczej:

łódź indiańskaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do PIROGA.

Szukaj synonimów do słowa

PIROGA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa piroga?", są:

1. Piroga to inaczej łódź indiańska, canoe (podrz.), kanoe (podrz.), kanu (podrz.), piroga (podrz.), czółno (nadrz.), krypa (nadrz.).
2. Piroga to inaczej piroga, łódź indiańska (nadrz.).
3. Piroga to inaczej łódź indiańska.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa PIROGA

PIROGA
łódź indiańska, canoe (podrz.), kanoe (podrz.), kanu (podrz.), piroga (podrz.), czółno (nadrz.), krypa (nadrz.)
PIROGA
piroga, łódź indiańska (nadrz.)
PIROGA
łódź indiańska

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PIROGA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PIROGA

x