Synonimy do słowa KRYPA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KRYPA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KRYPA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KRYPA
to inaczej:

berlinka, szkuta, statek rzeczny (nadrz.)KRYPA
to inaczej:

czółno, łódź indiańska (podrz.), piroga (podrz.), statek rzeczny (nadrz.)KRYPA
to inaczej:

galar, czółno, berlinka, szkutaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do KRYPA.

Szukaj synonimów do słowa

KRYPA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa krypa?", są:

1. Krypa to inaczej berlinka, szkuta, statek rzeczny (nadrz.).
2. Krypa to inaczej czółno, łódź indiańska (podrz.), piroga (podrz.), statek rzeczny (nadrz.).
3. Krypa to inaczej galar, czółno, berlinka, szkuta.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa KRYPA

KRYPA
berlinka, szkuta, statek rzeczny (nadrz.)
KRYPA
czółno, łódź indiańska (podrz.), piroga (podrz.), statek rzeczny (nadrz.)
KRYPA
galar, czółno, berlinka, szkuta

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KRYPA

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KRYPA

Quantcast