Synonimy do słowa PROSIAK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: PROSIAK.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa PROSIAK

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

PROSIAK
to inaczej:

prosiaczek, warchlak, prosiak (pot.) (nadrz.), świnia (nadrz.)PROSIAK
to inaczej:

prosiak (pot.), świnia, prosiaczek (podrz.), warchlak (podrz.), locha (podrz.), maciora (podrz.), kiernoz (specjalist.) (podrz.), knur (podrz.), wieprz (podrz.), tucznik (podrz.), ssak (nadrz.)PROSIAK
to inaczej:

(gwara) babuciek, (pieszcz.) prosiątko, prosięPROSIAK
to inaczej:

świnia, warchlakPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

PROSIAK inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa prosiak?", są:

1. Prosiak to inaczej prosiaczek, warchlak, prosiak (pot.) (nadrz.), świnia (nadrz.).
2. Prosiak to inaczej prosiak (pot.), świnia, prosiaczek (podrz.), warchlak (podrz.), locha (podrz.), maciora (podrz.), kiernoz (specjalist.) (podrz.), knur (podrz.), wieprz (podrz.), tucznik (podrz.), ssak (nadrz.).
3. Prosiak to inaczej (gwara) babuciek, (pieszcz.) prosiątko, prosię.
4. Prosiak to inaczej świnia, warchlak.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do słowa PROSIAK

PROSIAK
prosiaczek, warchlak, prosiak (pot.) (nadrz.), świnia (nadrz.)
PROSIAK
prosiak (pot.), świnia, prosiaczek (podrz.), warchlak (podrz.), locha (podrz.), maciora (podrz.), kiernoz (specjalist.) (podrz.), knur (podrz.), wieprz (podrz.), tucznik (podrz.), ssak (nadrz.)
PROSIAK
(gwara) babuciek, (pieszcz.) prosiątko, prosię
PROSIAK
świnia, warchlak

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok PROSIAK

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: PROSIAK

Quantcast