Synonimy do słowa TYPOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TYPOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TYPOWY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 9 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TYPOWY
to inaczej:

banalny, nieskomplikowany, normalny, oklepany, pospolity, prosty, przeciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, zwykłyTYPOWY
to inaczej:

generyczny, rodzajowy, standardowyTYPOWY
to inaczej:

konwencjonalny, umowny, zwyczajowyTYPOWY
to inaczej:

normalny, regularnyTYPOWY
to inaczej:

przeciętny, statystyczny (pot.), średni, maluczki (książk.) (podrz.), szary (podrz.)TYPOWY
to inaczej:

charakterystyczny, konwencjonalny, normalny, regularny, reprezentacyjny, standardowy, zwyczajowy, właściwy, cechującyTYPOWY
to inaczej:

normalny, przeciętny, statystyczny, stereotypowy, zwykłyTYPOWY
to inaczej:

standardowyTYPOWY
to inaczej:

banalny, oklepany, prosty, szablonowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Szukaj synonimów do słowa

TYPOWY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa typowy?", są:

1. Typowy to inaczej banalny, nieskomplikowany, normalny, oklepany, pospolity, prosty, przeciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, zwykły.
2. Typowy to inaczej generyczny, rodzajowy, standardowy.
3. Typowy to inaczej konwencjonalny, umowny, zwyczajowy.
4. Typowy to inaczej normalny, regularny.
5. Typowy to inaczej przeciętny, statystyczny (pot.), średni, maluczki (książk.) (podrz.), szary (podrz.).
6. Typowy to inaczej charakterystyczny, konwencjonalny, normalny, regularny, reprezentacyjny, standardowy, zwyczajowy, właściwy, cechujący.
7. Typowy to inaczej normalny, przeciętny, statystyczny, stereotypowy, zwykły.
8. Typowy to inaczej standardowy.
9. Typowy to inaczej banalny, oklepany, prosty, szablonowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 9.

Synonimy słownikowe do słowa TYPOWY

TYPOWY
banalny, nieskomplikowany, normalny, oklepany, pospolity, prosty, przeciętny, stereotypowy, szablonowy, sztampowy, trywialny, tuzinkowy, zwyczajny, zwykły
TYPOWY
generyczny, rodzajowy, standardowy
TYPOWY
konwencjonalny, umowny, zwyczajowy
TYPOWY
normalny, regularny
TYPOWY
przeciętny, statystyczny (pot.), średni, maluczki (książk.) (podrz.), szary (podrz.)
TYPOWY
charakterystyczny, konwencjonalny, normalny, regularny, reprezentacyjny, standardowy, zwyczajowy, właściwy, cechujący
TYPOWY
normalny, przeciętny, statystyczny, stereotypowy, zwykły
TYPOWY
standardowy
TYPOWY
banalny, oklepany, prosty, szablonowy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TYPOWY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x