Synonimy do słowa ZMIANA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: ZMIANA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa ZMIANA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

ZMIANA
to inaczej:

metamorfoza, odmiana, przeistoczenie, przemiana, wariacjaZMIANA
to inaczej:

przekształcenie, transformacja, modyfikacja (podrz.), przeróbka (podrz.), poprawa (podrz.), reforma (podrz.), zmiana na lepsze (podrz.), cofnięcie w rozwoju (podrz.), regres (podrz.), przebudowa (podrz.), rekonstrukcja (podrz.), reorganizacja (podrz.)ZMIANA
to inaczej:

zmiana, szychta (podrz.), wachta (podrz.)ZMIANA
to inaczej:

modyfikacja, metamorfoza, odmiana, przemiana, przeobrażenie, zamiana, przekształcenie, przeistoczenie, ewolucja, deformacja, fluktuacja, wariacja, rozwój, poprawkaZMIANA
to inaczej:

dyżur, szychta, wartaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

ZMIANA BIEGU NA NIŻSZY
to inaczej:

redukcja bieguZMIANA KIERUNKU
to inaczej:

odwrócenieZMIANA MIESZKANIA
to inaczej:

przenosiny (przestarz.), przeprowadzkaZMIANA NA GORSZE
to inaczej:

bessa, pogorszenie, zapaśćZMIANA NA LEPSZE
to inaczej:

poprawa, reforma, regres (antonim)Szukaj synonimów do słowa

ZMIANA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa zmiana?", są:

1. Zmiana to inaczej metamorfoza, odmiana, przeistoczenie, przemiana, wariacja.
2. Zmiana to inaczej przekształcenie, transformacja, modyfikacja (podrz.), przeróbka (podrz.), poprawa (podrz.), reforma (podrz.), zmiana na lepsze (podrz.), cofnięcie w rozwoju (podrz.), regres (podrz.), przebudowa (podrz.), rekonstrukcja (podrz.), reorganizacja (podrz.).
3. Zmiana to inaczej zmiana, szychta (podrz.), wachta (podrz.).
4. Zmiana to inaczej modyfikacja, metamorfoza, odmiana, przemiana, przeobrażenie, zamiana, przekształcenie, przeistoczenie, ewolucja, deformacja, fluktuacja, wariacja, rozwój, poprawka.
5. Zmiana to inaczej dyżur, szychta, warta.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa ZMIANA

ZMIANA
metamorfoza, odmiana, przeistoczenie, przemiana, wariacja
ZMIANA
przekształcenie, transformacja, modyfikacja (podrz.), przeróbka (podrz.), poprawa (podrz.), reforma (podrz.), zmiana na lepsze (podrz.), cofnięcie w rozwoju (podrz.), regres (podrz.), przebudowa (podrz.), rekonstrukcja (podrz.), reorganizacja (podrz.)
ZMIANA
zmiana, szychta (podrz.), wachta (podrz.)
ZMIANA
modyfikacja, metamorfoza, odmiana, przemiana, przeobrażenie, zamiana, przekształcenie, przeistoczenie, ewolucja, deformacja, fluktuacja, wariacja, rozwój, poprawka
ZMIANA
dyżur, szychta, warta

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: ZMIANA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x