Synonimy do słowa FANTASY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FANTASY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa FANTASY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

FANTASY
to inaczej:

fantastyka, science fiction, sfFANTASY
to inaczej:

science fiction, poemat bohaterski, epos, fantastyka, fantastyka naukowa, saga, legenda, podanie ludowe, baśńPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do FANTASY.

Szukaj synonimów do słowa

FANTASY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa fantasy?", są:

1. Fantasy to inaczej fantastyka, science fiction, sf.
2. Fantasy to inaczej science fiction, poemat bohaterski, epos, fantastyka, fantastyka naukowa, saga, legenda, podanie ludowe, baśń.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa FANTASY

FANTASY
fantastyka, science fiction, sf
FANTASY
science fiction, poemat bohaterski, epos, fantastyka, fantastyka naukowa, saga, legenda, podanie ludowe, baśń

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok FANTASY

FANTASY - synonim. Dodaj komentarz (0)

      1 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: FANTASY

x