Synonimy do wyrażenia SCIENCE FICTION

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: SCIENCE FICTION.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia SCIENCE FICTION

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 4 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

SCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastyka, fantasy, sfSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastyka naukowaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastykaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastycznonaukowyPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

NON FICTION
to inaczej:

(częściej) literatura faktuNON FICTION
to inaczej:

dokument, kronika, dziennik, biografia, sprawozdanie, korespondencja, wywiad, reportażPOLITICAL FICTION
to inaczej:

fantastyka polityczna, fikcja politycznaSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

Szukaj synonimów do słowa

SCIENCE FICTION inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia science fiction?", są:

1. Science fiction to inaczej fantastyka, fantasy, sf.
2. Science fiction to inaczej fantastyka naukowa.
3. Science fiction to inaczej fantastyka.
4. Science fiction to inaczej fantastycznonaukowy.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 4.

Synonimy słownikowe do wyrażenia SCIENCE FICTION

SCIENCE FICTION
fantastyka, fantasy, sf
SCIENCE FICTION
fantastyka naukowa
SCIENCE FICTION
fantastyka
SCIENCE FICTION
fantastycznonaukowy

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: SCIENCE FICTION

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x