Synonimy do wyrażenia NON FICTION

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: NON FICTION.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia NON FICTION

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

NON FICTION
to inaczej:

(częściej) literatura faktuNON FICTION
to inaczej:

dokument, kronika, dziennik, biografia, sprawozdanie, korespondencja, wywiad, reportażPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

NON FOOD
to inaczej:

non-foodNON FOOD
to inaczej:

nieżywnościowyNON STOP
to inaczej:

bez ustanku, bezustannie, cały czas, ciągle, cięgiem (pot.), nieprzerwanie, nieustająco, nieustannie, permanentnie (nadużyw.), przez cały czas, stale, wciąż (pot.), bez wytchnienia (podrz.), ciurkiem (podrz.)NON STOP
to inaczej:

przez cały czas, w kółko, nieustannie, raz po raz, co i rusz, permanentnie, stale, bezustannie, za każdym razem, wciąż, ciągle, raz za razem, bez ustanku, co i raz, coraz to, cały czas, na każdym kroku, zawsze, nieustająco, cięgiemPOLITICAL FICTION
to inaczej:

fantastyka polityczna, fikcja politycznaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastyka, fantasy, sfSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastyka naukowaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastykaSCIENCE FICTION
to inaczej:

fantastycznonaukowyVOLENTI NON FIT INIURIA
to inaczej:

(pot.) widziały gały, co brałySzukaj synonimów do słowa

NON FICTION inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia non fiction?", są:

1. Non fiction to inaczej (częściej) literatura faktu.
2. Non fiction to inaczej dokument, kronika, dziennik, biografia, sprawozdanie, korespondencja, wywiad, reportaż.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do wyrażenia NON FICTION

NON FICTION
(częściej) literatura faktu
NON FICTION
dokument, kronika, dziennik, biografia, sprawozdanie, korespondencja, wywiad, reportaż

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: NON FICTION

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x