Synonimy do słowa LOTNY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: LOTNY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa LOTNY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 6 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

LOTNY
to inaczej:

błyskotliwy, bystry, cwany (pot.), genialny, inteligentny, kuty na cztery nogi, lotny (pot.), łebski (pot.), mądry, myślący, nie w ciemię bity, niegłupi, sprytny, szczwany (pot.)LOTNY
to inaczej:

gazowyLOTNY
to inaczej:

ruchomy, toczący sięLOTNY
to inaczej:

błyskotliwy, (pot.) kuty na cztery nogi, cwany, bystry, (pot.) nie w ciemię bity, mądry, niegłupi, genialny, myślący, sprytny, (pot.) szczwany, (pot.) łebski, pojętnyLOTNY
to inaczej:

gazowy, eteryczny, ruchomyLOTNY
to inaczej:

powiewny, zwiewny, ruchomy, lekkiPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

PRZEPROWADZAĆ W STAN LOTNY
to inaczej:

ulatniać sięSzukaj synonimów do słowa

LOTNY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa lotny?", są:

1. Lotny to inaczej błyskotliwy, bystry, cwany (pot.), genialny, inteligentny, kuty na cztery nogi, lotny (pot.), łebski (pot.), mądry, myślący, nie w ciemię bity, niegłupi, sprytny, szczwany (pot.).
2. Lotny to inaczej gazowy.
3. Lotny to inaczej ruchomy, toczący się.
4. Lotny to inaczej błyskotliwy, (pot.) kuty na cztery nogi, cwany, bystry, (pot.) nie w ciemię bity, mądry, niegłupi, genialny, myślący, sprytny, (pot.) szczwany, (pot.) łebski, pojętny .
5. Lotny to inaczej gazowy, eteryczny, ruchomy.
6. Lotny to inaczej powiewny, zwiewny, ruchomy, lekki.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 6.

Synonimy słownikowe do słowa LOTNY

LOTNY
błyskotliwy, bystry, cwany (pot.), genialny, inteligentny, kuty na cztery nogi, lotny (pot.), łebski (pot.), mądry, myślący, nie w ciemię bity, niegłupi, sprytny, szczwany (pot.)
LOTNY
gazowy
LOTNY
ruchomy, toczący się
LOTNY
błyskotliwy, (pot.) kuty na cztery nogi, cwany, bystry, (pot.) nie w ciemię bity, mądry, niegłupi, genialny, myślący, sprytny, (pot.) szczwany, (pot.) łebski, pojętny
LOTNY
gazowy, eteryczny, ruchomy
LOTNY
powiewny, zwiewny, ruchomy, lekki

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: LOTNY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x