Synonimy do słowa MRZONKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: MRZONKA.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa MRZONKA

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

MRZONKA
to inaczej:

chimera, fikcja, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)MRZONKA
to inaczej:

marzenie, rojenie, utopia (pot.)MRZONKA
to inaczej:

marzenie, fantazja, utopia, złuda, pragnienie, fikcja, aspiracja, wymysł, zmyślenie, rojenie, urojenie, ułuda, chimeraPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

MRZONKA inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa mrzonka?", są:

1. Mrzonka to inaczej chimera, fikcja, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.).
2. Mrzonka to inaczej marzenie, rojenie, utopia (pot.).
3. Mrzonka to inaczej marzenie, fantazja, utopia, złuda, pragnienie, fikcja, aspiracja, wymysł, zmyślenie, rojenie, urojenie, ułuda, chimera .

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa MRZONKA

MRZONKA
chimera, fikcja, ułuda, urojenie, wymysł, zmyślenie, fakt medialny (oficj.) (podrz.), kaczka dziennikarska (podrz.)
MRZONKA
marzenie, rojenie, utopia (pot.)
MRZONKA
marzenie, fantazja, utopia, złuda, pragnienie, fikcja, aspiracja, wymysł, zmyślenie, rojenie, urojenie, ułuda, chimera

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: MRZONKA

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x