Synonimy do słowa TYCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: TYCI.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa TYCI

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

TYCI
to inaczej:

drobny, malutki, mały, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.)TYCI
to inaczej:

maleńki, malutkiTYCI
to inaczej:

drobny, malutki, mały, filigranowy, miniaturowy, karłowaty, maleńkiPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do TYCI.

TYCI TYCI
to inaczej:

karłowaty, lilipuci, malutkiSzukaj synonimów do słowa

TYCI inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa tyci?", są:

1. Tyci to inaczej drobny, malutki, mały, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.).
2. Tyci to inaczej maleńki, malutki.
3. Tyci to inaczej drobny, malutki, mały, filigranowy, miniaturowy, karłowaty, maleńki.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa TYCI

TYCI
drobny, malutki, mały, mini (podrz.), minimalny (podrz.), najmniejszy (podrz.), ograniczony do minimum (podrz.), śladowy (podrz.), głodowy (podrz.), groszowy (podrz.)
TYCI
maleńki, malutki
TYCI
drobny, malutki, mały, filigranowy, miniaturowy, karłowaty, maleńki

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok TYCI

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: TYCI

Quantcast