Synonimy do słowa WODZE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: WODZE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa WODZE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WODZE
to inaczej:

cugle, lejce, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)WODZE
to inaczej:

cugleWODZE
to inaczej:

lejcePrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do WODZE.

Szukaj synonimów do słowa

WODZE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa wodze?", są:

1. Wodze to inaczej cugle, lejce, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Wodze to inaczej cugle.
3. Wodze to inaczej lejce.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do słowa WODZE

WODZE
cugle, lejce, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
WODZE
cugle
WODZE
lejce

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok WODZE

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: WODZE

x