Synonimy do słowa BINOKLE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: BINOKLE.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa BINOKLE

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 2 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

BINOKLE
to inaczej:

binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)BINOKLE
to inaczej:

monokl, okulary, (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, (żart.) patrzałki, gogle, (pot.) szkłaPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie słowa.

Szukaj synonimów do słowa

BINOKLE inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa binokle?", są:

1. Binokle to inaczej binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.).
2. Binokle to inaczej monokl, okulary, (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, (żart.) patrzałki, gogle, (pot.) szkła.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 2.

Synonimy słownikowe do słowa BINOKLE

BINOKLE
binokle (przestarz.), drugie oczy, gogle (pot.), okulary, patrzałki (żart.), szkła, aparat (nadrz.), instrument (nadrz.), narzędzie (nadrz.), przyrząd (nadrz.), sprzęt (nadrz.), urządzenie (nadrz.)
BINOKLE
monokl, okulary, (pot.) bryle, (żart.) drugie oczy, (żart.) patrzałki, gogle, (pot.) szkła

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: BINOKLE

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x